Algemene voorwaarden

 

1.Door het enkel feit van bij ons te bestellen, verklaart de koper/opdrachtgever zich akkoord met onze algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden. Die door hem worden geacht en aanvaard te zijn. Alle afwijkingen aan deze voorwaarden kunnen slechts bij geschrift worden overeengekomen.

  1. De daarin aangeduide prijzen zijn slechts geldig ingeval van aanvaarding binnen de dertig dagen na de aanbieding. Mondelinge aanbiedingen zijn slechts bindend voor onze firma na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Maten die ons telefonisch worden opgegeven dienen ons schriftelijk binnen de 24 uren te worden bevestigd, zo niet worden de niet-gelijkvormige stukken toch in rekening gebracht.

De overeengekomen levering- en uitvoeringstermijnen worden door een firma in de mate van het mogelijke stipt nageleefd. Deze termijnen zijn slechts als aanwijzing opgegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot contractbreuk met schadevergoeding ten laste van onze firma.

  1. Alle eventuele klachten moeten ons schriftelijk en aangetekend bereiken binnen de acht werkdagen volgend op de levering en/of plaatsing.
  2. Behoudens andersluidende overeenkomst op het aannemingscontract, zijn onze betalingsvoorwaarden: 30% bij de bestelling – 20% bij de levering – 50% na de plaatsing. Wij behouden ons echter het recht voor facturen op te stellen naar mate van de vooruitgang van de levering en plaatsing, zelfs als deze slechts gedeeltelijk zijn.
  3. De facturen zijn contant te betalen op zetel van onze uitbating of bij de klant thuis. (volgens afspraak met de klant)
  4. Wanbetaling van een vervallen factuur brengt van rechtswege onmiddellijke opeisbaarheid met zich mede van de nog verschuldigde bedragen, welke ook de voorafgaandelijke toegestane modaliteiten van gemak van betaling zijn geweest.
  5. Facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 15% per jaar.
  6. Bovendien zal, bij gebreke van betaling binnen de vijf kalenderdagen na een aangetekende aanmaning, ten titel van uitdrukkelijk schadebeding tussen partijen het nog verschuldigd saldo degressief verhoogd worden met 20% op een bedrag tot 1250,00 euro, doch met een minimum van 37,50 euro, met 15% op een bedrag van 1250,00 euro tot 2500,00 euro, met 10% op de bedragen vanaf 2500,00 euro en meer, ten einde ons te vergoeden voor alle buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en administratiekosten.
  7. Alle leveringen en toebehoren blijven eigendom van de aannemer/verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De voorschotten welke zouden gestort geweest zijn, blijven bij gebrek aan volledige betaling aan de verkoper verworven ten titel van vergoeding voor het gebruik van de geleverde waar.
  8. Bij een verval van zeven dagen na de ondertekening van het aannemingscontract en indien de klant beslist om de werken niet te laten uitvoeren, zal de klant onmiddellijk een schadevergoeding betalen die gelijk is aan minimum 10% van het overeengekomen bedrag en met een maximum van 30%. Zoals hierna beschreven: bedrag tussen de 250,00 en 4999,00 euro = 30% van het bedrag / bedrag tussen de 5000,00 en 9 999,00 euro = 20% van het bedrag: tussen de 10 000,00 en de 24 999,00 euro = 15% / vanaf 25 000,00 euro = 10%
  9. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

 

Johan Pauwels dakwerken bvba

Sportstraat 14 te 9920 Lovendegem (Gent)

BTW: BE0847193842